Személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, harmadik félnek nem adjuk át.
Rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is küldünk.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, kérésére módosítjuk vagy töröljük
az adatait. Adatai módosítását vagy törlését bármikor kérheti elérhetőségeinken.

 

BEVEZETÉS

A fermentator.hu üzemeltetője (Farkas János, a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége
során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések
betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos
magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos
adatkezeléshez szükségesek.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban:
felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat
kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel
járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi
információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:
https://fermentator.hu

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető
közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. A
tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatónkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely
a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő
vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
– különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
b) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
– adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
a) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni
kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett
személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés
nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz
az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az
átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő
szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes
adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt
kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt
vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja
a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell
minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is, nem sérthetik.


ADATKEZELÉS

1. ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő üzenetküldés,
kapcsolatfelvétel, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Név, email cím, telefonszám: Kapcsolattartás, azonosítás
Az üzenetküldés időpontja: Technikai adat
Az üzenetküldéskori IP cím: Technikai adat

3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig tart az
adatkezelés.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– e-mail útján a kapcsolat@fermentator.hu e-mail címen

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

8. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:
Mailpoet 3 – Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.


2. INFO ANYAGOK LETÖLTÉSE, HÍRLEVÉLKÜLDÉS

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon történő regisztrációt követő
info anyagok és hírlevél küldése, mint adatkezelések körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név, email cím – Újdonságok, hírek, info anyagok, ajánlatok küldése
A regisztráció időpontja – Technikai adat
Az üzenetküldéskori IP cím – Technikai adat

6. Az érintettek köre: A weboldalon regisztráló valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, adatfeldolgozók személye: A
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

10. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:
Mailpoet 3 – Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


ADATFELDOLGOZÁS

1. TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
www.dotroll.hu
info@dotroll.hu
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.
§ (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.